АМСМ услуги - помош на пат

Патарини во Република Македонија

 

 

Патарини во Република Македонија согласно со категоризацијата на моторни возила.

 

 

 


За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:
Категоризација на моторни возила

I A Категорија

I B Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала).
Возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри.
Возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај преднатаосовина пониска од 1,3 метри. Возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри. Возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри.
Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот до највисоката точка на возилото, над предната осовина.

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Патни делници

I A Категорија

I B Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Скопје - Миладиновци (Миладиновци) 20,00 МКД 40,00 МКД 60,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Миладиновци - Куманово (Романовце) 40,00 МКД 60,00 МКД 80,00 МКД 150,00 МКД 220,00 МКД
Скопје - Петровец (Петровец) 20,00 МКД 40,00 МКД 50,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Петровец - Велес (Сопот) 50,00 МКД 80,00 МКД 120,00 МКД 220,00 МКД 330,00 МКД
Велес - Петровец (Отовица) 50,00 МКД 80,00 МКД 120,00 МКД 220,00 МКД 330,00 МКД
Велес - Градско (Стоби) 40,00 МКД 60,00 МКД 100,00 МКД 180,00 МКД 260,00 МКД
Градско - Демир Капија (Демир Капија) 50,00 МКД 80,00 МКД 130,00 МКД 230,00 МКД 340,00 МКД
Демир Капија - Гевгелија (Гевгелија) 60,00 МКД 100,00 МКД 160,00 МКД 290,00 МКД 430,00 МКД
Скопје - Тетово (Глумово) 20,00 МКД 40,00 МКД 60,00 МКД 110,00 МКД 160,00 МКД
Скопје - Тетово (Желино) 20,00 МКД 40,00 МКД 60,00 МКД 110,00 МКД 160,00 МКД
Тетово - Гостивар (Тетово) 20,00 МКД 30,00 МКД 40,00 МКД 80,00 МКД 110,00 МКД
Тетово - Гостивар (Гостивар) 20,00 МКД 30,00 МКД 40,00 МКД 80,00 МКД 110,00 МКД
Миладиновци - Свети Николе (Преод) 40,00 МКД 70,00 МКД 100,00 МКД 180,00 МКД 270,00 МКД
Свети Николе - Штип (Кадрифаково) 30,00 МКД 50,00 МКД 80,00 МКД 150,00 МКД 220,00 МКД