АМСМ услуги - помош на пат

Патна карта на Македонија

Патната карта на Македонија е превземена од Јавно претпријатие за државни патишта